E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Power BI (Business Intelligence) ให้แก่ผู้บริหารคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Power BI (Business Intelligence)” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน ตลอดจนหัวหน้าภารกกิจต่างๆสังกัดกองบริหารงานคณะ และโรงพยาบาลสัตว์สามารถนำโปรแกรม Power BI ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในส่วนงานและในส่วนของคณะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดอบรมผู้บริหารในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรม ในโครงการดังกล่าวนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดโครงการ อนึ่ง โปรแกรม Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle หรืออื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization  กราฟในรูปแบบต่างๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และไฮไลท์สำคัญก็คือ การแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้ ทำให้ผู้ใช้งานนั้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในการนำเสนอผลงานแบบ One Stop Service ได้ในชาร์ตเดียว


Last Updated on Thursday, 06 August 2020 00:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th