E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Freshmen First Meet Festival” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Freshmen First Meet Festival” หรือ Freshy Camp ครั้งที่ 14  ประจำปีการศึกษา  2563 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ด้วยกันและนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 215 คน เข้าร่วมโครงการ  และมี  ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เกิดความประทับใจและอบอุ่นแก่นักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 34 เป็นอย่างยิ่ง โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการดังกล่าวนี้ด้วย


Last Updated on Wednesday, 05 August 2020 07:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th