E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณัทพร  เรืองเชิงชุม อาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการใช้เทคนิคลีนในการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยเทคนิคลีนถือว่าเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่มีการปรับใช้ในการพัฒนาในหลายองค์กรโดยเน้นในเรื่องของการลดความสูญเสียเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการโดยลดหรือตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป และเน้นความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในครั้งนี้เนื่องจากคณะเห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคณะทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้บริหารคณะจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่ตั้งไว้  ซึ่งโครงการนี้มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจ และรวมไปถึงคณาจารย์ผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคตได้เข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะจะได้มีการประเมินระบบงาน กระบวนงาน หรือกิจกรรมต่างๆที่คณะดำเนินการอยู่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมต่อไป


Last Updated on Monday, 03 August 2020 00:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th