E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการด้านม้า ในหัวข้อ “โรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse sickness)”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการด้านม้าภายใต้หัวข้อ “โรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse sickness)” ซึ่งโรคนี้ ถือว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์ตระกูลม้าและได้ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงยังต้องรายงานโรคระบาดต่อทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  และเนื่องจากความรุนแรงของโรคนี้ได้ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในวงการม้ากีฬาอย่างกว้างขวาง เพราะต้องงดการขนส่งเคลื่อนย้ายและจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ประกอบการเลี้ยงม้าเพื่อการแข่งขันวิ่งทางเรียบเป็นจำนวนมากรองจากจังหวัดนครราชสีมา จุดประสงค์ในการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการควบคุมป้องกัน การวางแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับม้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้ร่วมกับวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางคณะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านม้าและด้านระบาดวิทยา จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ และ อ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ พิมพ์ประไพ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า โดยโครงการครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ประกอบการ รวมถึงกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนา อนึ่ง โครงการอบรมในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรการด้านม้าแข่งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนกว่า 40 คน

Last Updated on Monday, 03 August 2020 00:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th