E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน และ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและทบทวนแผนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดเตรียมแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีความสอดคล้องตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านต่างๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  20 คน โดย รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้ชี้แจงเรื่องตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านต่างๆ ของประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมถึงระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th