E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 34” ในโครงการ “เตรียมความพร้อมฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563” ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แบบออนไลน์ จัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้มีการปรับตัว  และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ และคุณกฤษณา กลางเภา บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 03:13  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th