E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้จัดโครงการ VM-KKU Meeting” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่างๆในการบริหารคณะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยโครงการ VM-KKU Meeting” นี้ มีเป้าหมายที่จะจัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือพูดคุยกันในหัวข้อ “แนวทางในการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์” ซึ่งในปัจจุบันคณะมีการจัดโครงสร้างทางวิชาการโดยแบ่งเป็นเพียงสาขาวิชาเดียวคือ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มมีตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยในสาขาวิชาดังกล่าวนี้มีคณาจารย์ จำนวน 71 คน และมีหลักสูตรที่กำกับดูแลอยู่จำนวน 5 หลักสูตร


Last Updated on Friday, 24 July 2020 08:09  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th