E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 34 และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 34 และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาชีพการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ ตลอดจนการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2563  มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประมาณ 35 คน  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน และนักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นพี่ จำนวน 50 คน และนอกจากนั้นคณะยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพอย่างยิ่งยวด จำนวน 5 ท่าน ร่วมทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางและตั้งเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8  น.สพ.กิตติกานต์  มุขสมบัติ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 และ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต  สุคนธรัตนสุข ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24   ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ  “ ความหลากหลายของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์” และในช่วงบ่ายคณะได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง   ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยเพื่อรับฟังคำแนะนำ ปรึกษาหารือหรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป


Last Updated on Wednesday, 22 July 2020 04:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th