E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล รศ.น.สพ.ดร. พีระพล  สุขอ้วน รศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ และ รศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรในคณะที่เกี่ยวข้อง และในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาใหม่ จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน  12 คน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยในเวลา 13.30 – 13.40 น. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. รศ.น.สพ.ดร. พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรได้แนะนำแนวทางการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และแผนการศึกษา การเรียนการสอน ทุนการศึกษาและวิจัย และการขอใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เวลา 14.00 -14.30 น. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล ได้พูดเรื่องทำอย่างไรถึงจะเรียนสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ต่อมาเวลา 14.30 -15.00 น. นายนิคม ศรีกะชา และ นางสาวปริยากร เหล่าพิเดช อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับบัณฑิต การใช้ชีวิต และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเวลา 15.00 -16.30 น. นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ นักวิชาการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียน และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน และเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว ในเวลา 16.00 น.

Last Updated on Monday, 20 July 2020 00:58  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th