E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่จะเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้กำหนดไว้ให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการสัมมนาในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความเป็นไปเป็นไปเป็นมาและความสำคัญของการจัดโครงการี หลังจากนั้นเป็นการการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)” โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “จรรยาบรรณบุคลากร” โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช ซึ่งการบรรยายทั้งสองหัวข้อดังกล่าวจะทำให้บุคลากรสามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็น “การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปี 2563” รอบ 9 เดือน โดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ต่อด้วยการถ่ายทอด “แผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 2564” โดยคณะผู้บริหาร ส่วนกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบรรยาย “แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563” โดย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นได้มีบุคลากรได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์สังกัดกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ จะได้เดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ร่วมกันในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ต่อไป


Last Updated on Monday, 20 July 2020 00:56  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th