E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจได้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ด้วยเครื่องมือ Storyboard พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ ดังวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพจากการนำเอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กร และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ประโยชน์จากการนำผลการตรวจประเมินคุณภาพ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนามากำหนดแนวทางในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทำให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


Last Updated on Friday, 10 July 2020 00:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th