E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

E-mail Print PDF

     ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ขอความร่วมมือสัตวแพทย์เข้าร่วมในการบริการฉีดวัคซีน โดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่ง สพ.ญ.ณัฐฤทัย กิ่งมณี ตำแหน่งสัตวแพทย์ นายภิรายุ พวงจันทร์ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานผู้ช่วย และนายสุวัฒนา บาอุ้ย เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1, 2,15 และ 16 พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินการได้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข จำนวน 30 ตัว และ แมว จำนวน 25 ตัว


Last Updated on Thursday, 09 July 2020 00:47  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th