E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะ เพื่อจัดทำเป็นสวนสมุนไพรทางสัตวแพทย์และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาของคณะและผู้สนใจทั่วไป ต้นไม้และพืชสมุนไพรที่นำมาปลูกในครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร เช่น กระเจียว กระชาย กระชายดำ ขมิ้นชัน จันผา หนานเฉาเหว่ย ลีลาวดี รางจืด และทางคณะได้จัดหาต้นไม้และพืชสมุนไพรหายากมาร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้จะมีหัวหน้าภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะพร้อมทีมงานจะเป็นทีมงานหลักในการดูแลต้นไม้และพืชสมุนไพรต่อไป กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Tuesday, 23 June 2020 08:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th