E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563   เมื่อวันที่    4 มิถุนายน 2563  ที่ผ่านมา  มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน  คือ  รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561
     สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นายประพันธ์   แก่นจำปา ตำแหน่งเดิม นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน  เป็นตำแหน่ง  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการLast Updated on Monday, 15 June 2020 00:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th