e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี และ นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม บุคคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกันออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ณ ภูเก้าลาบราดอร์ฟาร์ม  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรียุทธศักดิ์ จันทร์กอง คุณวิภา บาลตาล และคุณมนูญ ขนันทอง เจ้าของสุนัขที่นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมบริจาคเลือด ซึ่งผลการออกหน่วยเพื่อรับบริจาคในครั้งนี้มีสุนัขเข้าร่วม จำนวน 11 ตัว ได้รับเลือดทั้งสิ้น จำนวน 9 ยูนิต ทางคณะขอขอบคุณเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเลือดสำรองไว้สำหรับสัตว์ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือด ได้รับเลือดอย่างทันเวลา และมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น


Last Updated on Monday, 15 June 2020 00:46  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th