E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณหน้าคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดโครงการ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รักษ์ต้นไม้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดูแลให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณสวนป่าหน้าคณะได้มีการเจริญเติบโตก่อให้เกิดความร่มรื่น และสวยงาม  รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกันใส่ปุ๋ยคอกและรดน้ำพรวนดิน โดยต้นไม้ที่ปลูกไว้มีหลายชนิด เช่น ยางนา สำโรง คูน ประดู่ มะค่าโมง สะเดา ฯลฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดูแลพื้นที่บริเวณนี้มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นLast Updated on Monday, 25 May 2020 00:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th