E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน (สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล (สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์) สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อารยาพร  มคธเพศ (สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์) สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง  ซึ่งในปัจจุบันจากจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด 71 คน  มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 36 คน และ รองศาสตราจารย์ จำนวน 24 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งวิชาการของคณะทั้งหมดร้อยละ 84.51
     สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นายยรรยง   วังปรีชา ตำแหน่งเดิม นักสารสนเทศ ระดับปฏิบัติงาน  เป็นตำแหน่ง  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชำนาญการ


Last Updated on Friday, 10 April 2020 02:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th