E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรณยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) นำโดย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดประชุม ก.จ.ม. สัญจร ครั้งที่ 2/2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการจัดประชุม ก.จ.ม. นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นภารกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งให้ความสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลกลไกในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ พร้อมกับรับฟังผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่ 21 ที่ ก.จ.ม. ได้จัดประชุมสัญจรขึ้น โดยก่อนที่จะมีการประชุมของคณะกรรมการนั้น คณบดีได้กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของคณะร่วมกัน


Last Updated on Wednesday, 04 March 2020 07:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th