E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

E-mail Print PDF

     ในช่วงระหว่างวันที่ 17–20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร สังกัดกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข สัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง และนายสุบรร จันทะเสน พนักงานขับรถยนต์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ คณะได้ให้บริการแก่เกษตรกรที่จุดบริการคลินิกโค-กระบือ โดยให้บริการตรวจท้อง ตรวจสุขภาพทั่วไป ฉีดวิตามินบำรุงสุขภาพ และถ่ายพยาธิ โดยรวมจำนวนสัตว์ที่ให้บริการทั้งสิ้น 134 ตัว


Last Updated on Monday, 24 February 2020 07:39  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th