E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม “เทคนิคกลยุทธ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในยุคปัจจุบัน”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการ “เทคนิคกลยุทธ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในยุคปัจจุบัน” ซึ่งจัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน 2) แนะนำเทคนิคและกลยุทธ์ในการเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการ และ 3) กระตุ้นบุคลากรสายผู้สอนให้ตื่นตัวต่อการเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะทำงานปลดล็อคกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคกลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการในยุคปัจจุบัน และให้ข้อมูล แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลจากการยกเลิกกรอบ มคอ.3-7 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน แก่คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Last Updated on Thursday, 20 February 2020 08:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th