E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยใช้ ESPReL Checklist”

E-mail Print PDF

     ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดอบรม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยใช้ ESPReL Checklist” ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้เข้าใจหลักการของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และมีการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะทำวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป


Last Updated on Wednesday, 19 February 2020 06:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th