E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 14–16 กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ ได้จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  ตำบลทุ่งลุยลาย  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและความรู้ด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลกอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การหล่อรอยเท้าสัตว์ การส่องนก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 72 คน ทั้งนี้อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้  


Last Updated on Wednesday, 19 February 2020 03:26  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th