e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Pet variety@KhonKaen ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักด์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล สัตวแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Pet variety@KhonKaen  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ( KICE)  โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดงาน Pet variety@KhonKaen โดยขอรับการสนับสนุนจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางคณะได้จัดทีมสัตวแพทย์สลับหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมได้ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดจนการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์คณะ


Last Updated on Tuesday, 18 February 2020 07:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th