E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักกิจกรรมของคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์  2563 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม  อาคารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบกิตติบัตรนักกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน “นักกิจกรรม” โดยมีนักศึกษาของคณะจำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้ารับมอบกิตติบัตร ประกอบด้วย นศ.สพ.ดนุเดช  เดชวัฒนธรรม นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ นศ.สพ.ชินภัส  มิ่งบุญ นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ พร้อมนักกิจกรรมคนอื่นๆ โดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อมอบกิตติบัตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ คณะขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เสียสละและอุทิศแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญาในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะ มหาวิทยาลัย และสังคมรอบข้างเป็นอย่างยิ่ง


Last Updated on Tuesday, 18 February 2020 02:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th