E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 “เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 “เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ” ซึ่งจัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สามารถผ่านการสอบและมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตลอดจนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสภาวิชาชีพ ระบบการรับสมัคร การสมัครสอบประเมินความรู้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส  รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต และ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ผู้แทนจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Monday, 17 February 2020 02:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th