E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ธนิกุล  ศรีธัญรัตน์ สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา) โดยปัจจุบันจากจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด 71 คน มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 39 คน และรองศาสตราจารย์ จำนวน 21 คน  คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะทั้งหมดร้อยละ 84.51 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีคณาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการรอผลพิจารณาตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน และศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน


Last Updated on Monday, 17 February 2020 01:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th