e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 2 ท่าน ประกอบด้วย นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวษิญาภา กาญจนางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของตนเอง ทั้งในฐานะที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โดย นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของบุคลากร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ บ้านพักอาศัย และวันลาต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในเรื่องกองทุนประกันสังคมนั้นงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล จะเชิญวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งซึ่งจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป ส่วน นางสาวษิญาภา กาญจนางกูร ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลเบื้องต้นคือในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 7,845 คน แบ่งเป็นสมาชิก จำนวน 6,915 คน สมาชิกสมทบประเภทที่ 1(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) จำนวน 661 คน และสมาชิกสมทบประเภทที่ 2 (บิดา/มารดา คู่สมรส/บุตรสมาชิก) จำนวน 269 คน การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ (1) บริการเงินฝาก (2) บริการเงินกู้ (เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว) (3) สวัสดิการต่าง ๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แจกให้กับบุคลากร และได้เปิด Line Official Account ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก


Last Updated on Tuesday, 11 February 2020 02:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th