E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00 -16.45 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล และบริเวณสวนป่าหน้าคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ธรรมะในพุทธศาสนา มีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนช่วยพัฒนาสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยในการนี้คณะได้นิมนต์ หลวงปู่โอภาส  ธมฺมทีโป จากวัดหนองผือ (เกิ้ง) แสดงธรรมและนำนั่งสมาธิ  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 83 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน และผู้สนใจจากภายนอก 23 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้นำนักศึกษาไปพัฒนาภูมิทัศน์หน้าคณะ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก และรดน้ำต้นไม้ โครงการนี้นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th