e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563 ขึ้น   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตน การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะ  ตรวจอุจาระ  การตรวจค่าเลือด  การถ่ายภาพรังสีปอด และมีนักกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งสิ้น  174 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 214 คน


Last Updated on Friday, 31 January 2020 03:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th