E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” พร้อมออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันเสาร์ที่  25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 06.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทำบุญและบำเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาผู้ล่วงลับ พร้อมนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว หลังจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล   ได้ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” เป็นจำนวนเงิน 45,390 บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


Last Updated on Monday, 27 January 2020 09:12  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th