E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning” จัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษาร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนได้ทราบและเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนสามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นแนวทางปรับใช้หรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 24 January 2020 01:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th