E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

    เมื่อวันที่ 15 และ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเคนาย(Canine room) ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตั้งแต่การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความและการเขียนผลงานการวิจัยให้ถูกต้องตามโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นวิทยากร และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน และทั้งนี้คณะมีแผนกำหนดการจัดอบรมแบบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีการจัดต่อเนื่องจนครบ จำนวน 10 ครั้ง แล้วจะทำการประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th