E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 11–12  มกราคม  2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนักที่ดีในการด้านการเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวมจำนวน 107 คน  ทั้งนี้ อยู่ในความดูแลของ  รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชติ  อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ น.สพ.พันทิศ กำลังชัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนสัตว์ที่เข้ามารับการบริการตรวจร่างกายแยกประเภทได้ดังนี้ แมว 35 ตัว และสุนัข  310  ตัว  รวมทั้งสิ้น 323 ตัว และรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 280 ตัว


Last Updated on Wednesday, 15 January 2020 06:26  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th