E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 28

E-mail Print PDF

     เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563 ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดงานโครงการ “สัมมนาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 28” ประจำปีการศึกษา  2562  ขึ้น ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดี  สร้างขวัญและกำลังใจ  และการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน  ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี  โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามเป็นประจำทุกปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Wednesday, 15 January 2020 06:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th