E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการนิทรรศการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ในงานและนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของคณะเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาในโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th