E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา ในโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา ร่วมกับงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น  ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน แนวทางการใช้ชีวิตในสังคม การทำงานในโรงพยาบาลสัตว์/คลินิก บริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร กาบบัวลอย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม และ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จะออกโคงการสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 20 มกราคม- 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ที่เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th