E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 (Vet Games 29th)

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 60 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน กรีฑา และ E-Sport  การประกวดการแสดง และการประกวดสันทนาการ โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต/นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั้ง 11 สถาบันจากทั่วประเทศ อันนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย ในการแข่งขันในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่   กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย และ  ประเภททีมหญิง  และรางวัล  1 เหรียญทองแดง  กีฬาฟุตบอลชาย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th