e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์  ชั้น 1   อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับสรุปแผน/แนวทางในบริหารที่จะดำเนินการในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งหลังจากนั้นบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะ พร้อมกันนี้คณะยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ระดับคณะ ประจำปี  2562 ขึ้น  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในปี 2562  มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น รวม 11 ด้าน  ดังนี้

1.ด้านการสอน

1.1 ระดับปรีคลินิก   ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย

1.2 ระดับคลินิก      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ธนาคาร  นะศรี

2. ด้านวิจัย ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล

3. ด้านจรรยาบรรณ

3.1 สายผู้สอน        ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ

3.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นางสาวนิตยา  แก้วก่า

4. ด้านพัฒนานักศึกษา

4.1 สายผู้สอน        ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย

4.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นายสิทธิพร  กาบบัวลอย

5. ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ ได้แก่ นางสาวณฐาภพ  เสชัง

6. ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป ได้แก่ นายประสิทธิ์  โททุโย และ นางสมบัติ  แสงพล

7. ด้านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายพุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์

8. ด้านบริการวิชาการและสังคม

8.1 ประเภทวิชาการ           ได้แก่  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข

9.2 ประเภทวิชาชีพ            ได้แก่  สพ.ญ.นริชสรา  เลิศชัยสถาพร

9.3 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้แก่  นายวิษณุ  แสงสว่าง

9. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์กร

9.1 สายผู้สอน        ได้แก่  ผศ.สพ.ญ.อารยาพร  มคธเพศ

9.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  น.สพ.กานต์  ยงวณิชย์

10. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

10.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง

10.2 สายสนับสนุน   ได้แก่  ดร.มนัสนันท์  บริสุทธิ์เพ็ชร

11.ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย

และ นางรัตนา  หลายวิวัฒน์

และในโอกาสนี้คณะยังได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากร ดังนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ  กองเพชร

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น รองศาสตราจารย์ ได้แก่

1.รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา

2.รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ

2.ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา

3.ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์

4.ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข

อนึ่งในทุกๆปีคณะจะมีการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรขึ้น จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมบริหารได้บอกเล่าผลการดำเนินงานของคณะภายใต้พันธกิจต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาให้บุคลากรของคณะได้รับทราบ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บริหาร รวมถึงการเสนอแนวทางในการพัฒนาคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการนี้ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นแนวทางหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีส่วนร่วมLast Updated on Thursday, 02 January 2020 09:07  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th