E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับ Dr.Teguh Budipitojo และ Dr. Widagdo Sri Nugroho ผู้บริหารจาก Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย (FVM-UGM) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr.Teguh Budipitojo ผู้แทนคณบดีจาก FVM-UGM เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเป็นครั้งแรก มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบันร่วมกันต่อไปในอนาคต  ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปี  อนึ่ง FVM-UGM เป็นหนึ่งในสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีมาตรฐานสูงติดอันต้นๆของประเทศอินโดนีเซียมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตสัตว์และคนไปพร้อมกันและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th