E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตรวจหาภูมิคุ้มกันต้านโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากการให้วัคซีน” และหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการต้านภูมิจากการทำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคคลากร นักศึกษา และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกันระหว่างสองคณะ ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อEvaluating serological response to rabies vaccination in humans and animals: a simple and effective tool for the rabies control model 4.0” จากนั้น รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำการเสวนาในหัวข้อSharing success case research project” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th