e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)  เช่น ข้อมูลการรับเข้า การเรียนการสอน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผล การสำเร็จการศึกษา ตลอดจนโอกาสและช่องทางการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ทางคณะยังได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นคลินิก โดยมี น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ และ น.สพ.พันทิศ กำลังชัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้นำเยี่ยมชมหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th