E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนา “การสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 12.45-15.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการสัมมนา “การสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์” ซึ่งภารกิจด้านการบริหารหลักสูตร งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เข้าใจแนวทางในการบริหารหลักสูตร  กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนมีแนวทางการสร้างการบริหารกลุ่มวิจัย และ/หรือทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนักศึกษาในความดูแล โดยคณะได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน และ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th