E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม  2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง I Like 1 โรงแรม I Hotel จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์” โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการทำวิทยานิพนธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และศิษย์เก่า โดย ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ได้แนะนำแนวทางการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และ กล่าวแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน และต่อมาตัวแทนดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณคณะ และคณาจารย์พร้อมทั้งได้แนะนำการทำวิทยานิพนธ์กับรุ่นน้อง ได้แก่ Mr.Xin Wu และ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และในช่วงท้ายของกิจกรรม คณบดี  และอาจารย์ที่ปรึกษามอบของที่ระลึกแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ถ่ายภาพร่วมกัน และเสร็จสิ้นโครงการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th