E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

      ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยโครงการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นำขบวนแห่กระทงเข้าร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชานาค Sithan KKU Festival 2019” ในวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมของคณะในครั้งนำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ร่วมกับบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th