e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมา บูชานาค

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 15.00-19.00 น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ในงานสีฐานเฟสติวัล 2019  บุญสมมา บูชานาค  ณ  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวันแรกของงานภายใต้แนวคิด “ศรัทธา” โดยมีขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขบวนนาค 15 ตระกูล ขบวนของส่วนงานต่างๆ ซึ่งได้มีการเคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกไปยังอาคารพุทธศิลป์สถาน คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินนำขบวนเข้าสู่มณฑลพิธีบริเวณพุทธศิลป์สถานเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่แท่นพิธีสำหรับให้ประชาชนได้มาสักการะตลอดช่วง 3 วันของการจัดงาน  ซึ่งงาน "สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชานาค Sithan KKU Festival 2019” จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่  9 -11  พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมาที่บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิงเพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้มาเลือกชมในงานครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th