e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะได้ชี้แจงและบอกเล่าข้อมูลต่างๆ อันประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา/การก่อตั้งคณะ สถานการณ์ของคณะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร หลักสูตรที่จัดการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายรับ/รายจ่าย ความภาคภูมิใจของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  แนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในปัจจุบันและอนาคต และยังเป็นการสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหา/อุปสรรค ความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและต่อการพัฒนาคณะในภาพรวม โดยมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณาธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ส.พญ.ดร.ราณี  ชิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยบรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นักศึกษาได้มีการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th