E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทราบและเข้าใจเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มี Mr. Xayngeun Phengvongsone นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th