E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านวิจัย งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายชี้แจงเพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีความรู้และเข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนไปของการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ รวมทั้งรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2563 และ 2564 ได้อย่างถูกต้องและตรงกับทิศทางของการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง โดยคณะได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th