e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา  เวลา 04.30-11.00 น.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 10 คน และบุคลากร จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” ณ วัดหนองผือ (เกิ้ง) บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณาการด้านจิตอาสาร่วมกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ช่วยกันในการจัดเก็บสิ่งของสัมภาระในการจัดงานของทางวัด ช่วยเคลื่อนย้ายและบรรทุกสิ่งของช่วยผู้มาร่วมจัดทำโรงทาน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในครั้งนี้


Last Updated on Monday, 21 October 2019 08:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th