e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP ภายใต้โครงการสานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนรวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะ และวิชาชีพการสัตวแพทย์อีกด้วย


Last Updated on Monday, 21 October 2019 08:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th